God


God is het Licht in de wereld

Zonder dit licht is er slechts duisternis.
De mens verlicht niet zichzelf. De mens verlicht zichzelf door zijn ontmoeting met God.
Deze ontmoeting is er altijd al geweest. God zocht en zoekt de mens. En de mens is op zoek naar zijn geluk.
God kan enkel direct gezien, ervaren worden. Zoek daarom God niet via drugs, rituelen, cursussen, et cetera. God spreekt direct tot jou of in het geheel niet. Je kunt beter deze stilte accepteren dan invullen met je eigen denken en middelen.
God is Geest en dient in geest en waarheid gezocht te worden. (Zie Johannes 4:23.)
Het is belangrijk om te weten:
‘God is goed.’
‘Wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God.’
‘Gods genade is oneindig groter dan ons probleem.’
God is heilig, rein, rechtvaardig, waarheid, liefde, wijsheid, genezing, licht, verlossend, vol van genade,…                                                   God staat voor dat wat we als goed en zuiver ervaren in ons leven. God is een levende God, omdat hij de levens van mensen verandert. Hij is hier en nu. Zijn beloftes zijn waar en waarachtig.

God openbaarde zich op een volmaakte manier door de mens Jezus/Yeshua tweeduizend jaar geleden.
De theologie van joden, moslims en christenen is nimmer belangrijker dan de ontmoeting in liefde. Naastenliefde is wat Jezus leerde. (Zie Johannes 13:34.)
God is een ‘jaloerse God’. Dat houdt in: dat God niets en niemand naast zich duldt! Hij wil dat we hem echt geheel en totaal zoeken. (Zie Lukas 4:8.)

Om met God te leven behoor je je af te keren van je oude en beperkte leven. Je dient opnieuw geboren te worden, zodat hij je als zijn kind kan aanvaarden. Zodat hij door jou kan werken met zijn Heilige geest. (Zie Johannes 1:13 en Lukas 9:2.)
Geen tempel, kerk, synagoge, moskee,… kan belangrijker zijn dan ons contact met hem, hier en nu.
Accepteer hem niet door boeken en bemiddelaars maar rechtstreeks. God is een levende God.
Zonder God leeft de mens enkel met zichzelf, zijn eigen wijsheid. Goddelijke wijsheid en genezing zijn van Hem.
God is ons ware zelf. In hem vinden we verlichting. Wat we van hem krijgen kost niets en we geven het om niets weg. (Zie Handelingen 8:20.)
Niets en niemand is belangrijker dan God. Daarom dienen we hem te zoeken boven alles. Dan kan hij ons leven verlichten.

1 Johannes 2:15: ‘Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is, niet liefhebben. Want als iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te volgen. Het is daar normaal om alles wat je ziet, te willen hebben, en om op te scheppen over je bezit. Zulk gedrag hoort bij de wereld, niet bij de Vader. De wereld gaat voorbij. En ook het verlangen naar dingen in de wereld gaat voorbij. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig leven.’

Informatie www.Ahavah.nl
Reacties